Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-47/16.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на /УПИ/, представляващ парцел ХVІ-271, кв., гр.Сапарева баня


OБЯВЛЕНИЕ 

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-47/16.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел  ХVІ-271, кв.79 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.964 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Виолета Иванова Гонева.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.