Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-46/16.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, представляващ парцел ІІІ-145, кв.103 по плана на гр.Сапарева баня

       

ОБЯВЛЕНИЕ

 

    Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-46/16.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-145, кв.103 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.890 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм,  с възложител „ЙОНИВЕСТ” ЕООД гр.Сапарева баня.