Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-44/14.10.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

           OБЯВЛЕНИЕ


 Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-44/14.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 689/01.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня в обхват  поземлен имот с идентификатор 65365.35.52, местност „Челяковото” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за който е  проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки за проектиране с Решение №2 от 09.03.2015 година, взето по Протокол №2/09.03.2015 г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие”, гр.Кюстендил, третиращ разделянето на поземлен имот с идентификатор №65365.35.52 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни поземлени имота, с проектни идентификатори 65365.35.208 и 65365.35.209 и отреждане на новообразуваните поземлени имоти  за „Обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Еленка Василева Йорданова и Йордан Кирилов Здравков.