Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на постановено на 11.09.2015 година Решение № 14, взето по Протокол № 12 на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 11.09.2015 година Решение № 14, взето по Протокол № 12 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с номер 020043, местност „Горица" по картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на „Малкоетажни жилищни сгради", с Възложители Стоян Йорданов Стоев, Таня Петрова Йорданова и Радка Миланова Стоева.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/