Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на постановено на 11.09.2015 година Решение № 8, взето по Протокол № 12 на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 11.09.2015 година Решение № 8, взето по Протокол № 12 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план /ПП/ за изграждане на елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии - довеждащ водопровод от водохващане на река Валявица, за захранване с вода на резервоар 1000 м3 , предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № 18 - 6462 - 13.05.2014 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, с дължина на трасето 3 500 м, в обхват не урегулирани поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.32.57; 65365.32.225; 65365.32.263; 65365.32.321; 65365.35.95; 65365.36.273; 65365.45.25; 65365.45.40 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София и поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.210.998; 65365.210.228; 65365.210.240; 65365.210.954; 65365.210.955; 65365.210.956 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София,  попадащи в отдели и подотдели 128 „ж", 137 „д", 137 „н", 137 „з", 137 „о", 137 „п", 137 „2", 136 „д", 138 „б", 139, „в", 139 „а", 139 „б", 140 „в", 140 „а", 141 „в" и 141 „2" по Лесоустройствен проект, одобрен със Заповед №РД - 05 - 110 от 04.04.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил и провеждане на процедура по учредяване право на сервитут върху поземлените имоти, с Възложител Община Сапарева баня.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.