Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на постановено на 11.09.2015 година Решение № 6, взето по Протокол № 12 на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 11.09.2015 година Решение № 6, взето по Протокол № 12 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ с обхват поземлен имот с идентификатор №65365.32.265, местност „Света Богородица" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на „Четири къщи за настаняване на туристи и сграда от допълващото застрояване с предназначение трафопост", с Възложител Антоанета Стоилова Мутавджийска.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.