Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-39/30.07.2015 година на кмета на община Сапарева баня за допускане изработването на (ПУП) – изменение на (ПР), в обхват /УПИ/, представляващи парцели VІІ-1490, VІІІ-1490,1491, ХVІІІ-1490,1491, ХІ-1492 и Х-1498 кв.53, с.Сап

Обявление

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-39/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР), в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/, представляващи парцели VІІ-1490, VІІІ-1490,1491, ХVІІІ-1490,1491, ХІ-1492 и Х-1498 кв.53 по регулационния план на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, одобрен със заповед №1031/16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, третиращ образуване на три нови УПИ /парцела/ от УПИ /парцела/ VІІ-1490, VІІІ-1490,1491, ХVІІІ-1490,1491, ХІ-1492 и Х-1498 кв.53 по регулационния план на с.Сапарево, общ.Сапарева баня, както следва:

-УПИ /парцел/ VІІІ и отреждането му за поземлен имот пл.№1490, като новите вътрешни регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот пл.№1490;

-УПИ /парцел/ ХІ и отреждането му за поземлени имоти пл.№№1491 и 1492, като новите вътрешни регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлени имоти пл.№№1491 и 1492;

-УПИ /парцел/ Х и отреждането му за поземлен имот пл.№1498, като новите вътрешни регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот пл.№1498,

без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм.

Възложител: Зоя Иванова Шуманска