Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-41/09.10.2015 година на кмета на община Сапарева баня за допускане изработването на (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на /УПИ/, представляващ парцел ХІІІ-580, кв.67 , гр.Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-41/09.10.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел  ХІІІ-580, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.19 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, УПИ представляващ парцел ХІІ-581, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатор №65365.602.22 по КК на гр.Сапарева баня, УПИ представляващ парцел ХІV-578, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатор №65365.602.18 по КК на гр.Сапарева баня и УПИ представляващ парцел  ХV-579, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатор №65365.602.17 по КК на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно – регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-580 и УПИ, представляващ парцел ХІІ-581, УПИ, представляващ парцел ХІV-578 и УПИ, представляващ парцел  ХV-579, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуващите имотни граници на поземлени имоти с идентификатори №№65365.602.19, 65365.602.22, 65365.602.18 и 65365.602.17 по КК на гр.Сапарева баня.

- Промяна на отреждането на новообразувания УПИ /парцел/ ХІІІ - 580, кв.67 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.19 по КК на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Иво Милчов Гърнев.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.