Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление за Заповед № РД-08-413/10.08.2015г. на кмета на община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) и изменение на (ПЗ) в обхват УПИ , парцел ІV-589, кв.67

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Райна Стоилова Цолова, Тони Димитров Тонкаров и Петър Кирилов Пешев, че със Заповед № РД-08-413/10.08.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)  и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-589, кв.67 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.20 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване",  

- Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за застрояване /ПЗ/, третиращ изграждане на „Къща за гости" в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-589 - „За обществено обслужване", кв.67 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.20 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

                                     - Плътност на застрояване - 60%

                                     - Интензивност на застрояване  Кинт - 1.2

                                     - Височина /етажност/ -  3 -10.00 м. /1-3 етажа/

                                     - Минимална озеленена площ - 40%

с Възложители Костадин Димитров Тонкаров и Тони Диминров Тонкаров, съгласно графичната част на приложения към тази заповед - Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2 чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените  схеми и планове.

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.