Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД – 08 – 512 от 23.09.2015г. на кмета на Община Сапарева баня е одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) и /ПЗ/ в обхвата на УПИ парцели ХІІ – 841, ХІІІ - 842, ХХVІ – 839, ХХVІІ – 2677, ХХVІІІ – 2678 и ХХІХ – 840, кв.47

 

OБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на собствениците на поземлен имот с идентификатор № 65365.603.360 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, че със Заповед № РД – 08 – 512 от 23.09.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение  на План за регулация (ПР) и План застрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ – 841, ХІІІ - 842, ХХVІ – 839, ХХVІІ – 2677, ХХVІІІ – 2678 и ХХІХ – 840, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.603.358, 65365.603.359, 65365.603.354 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, както следва:

 - Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ – 841, ХІІІ - 842, ХХVІ – 839, ХХVІІ – 2677, ХХVІІІ – 2678 и ХХІХ – 840, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.603.358, 65365.603.359, 65365.603.354 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД – 18 – 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, третиращ обединяването им в един урегулиран поземлен имот с проектен номер ХІІ – 841, 842, 839, 2677, 2678 и 840, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня и промяна на отреждането му от „За жилищно строителство” в „За обществено обслужване”.

  - Подробен устройствен план – изменение на План за застрояване /ПЗ/ за  новообразуван урегулиран поземлен имот представляващ парцел ХІІ – 841, 842, 839, 2677, 2678 и 840 „За обществено обслужване”, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на устройствена зона – жилищна устройствена зона с малка височина и  плътност – Жм, с цел, изграждане на «Къщи за гости» и запазване на съществуваща сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ – 841, кв. 47 по регулационния план на гр.Сапарева баня.

Съгласно графичната част на приложения към тази заповед проект на Подробен устройтвен план /ПУП/ изменение на План за регулация (ПР) изменение на План за застрояване /ПЗ/, с Възложител „ГРЕВИЛЕЯ” ЕООД

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.