Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 – 409 / 07.08.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Борислав Ангелов Малинов с адрес: гр.София, ул."Фредерик Жолио Кюри" № 2, ап.4, че със Заповед № РД - 08 - 409 / 07.08.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед 572 от 19.12.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня, изменена със Заповед № 721 от 17.12.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя с Решение № 4 от 30.08.2013 година, точка ІІ - 7, взето по Протокол № 4 от 30.08.2013 година на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, в обхват на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.1297, местност „Света вода", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ промяна на отреждането от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване",  съгласно графичната част на приложения към тази заповед проект на Подробен устройтвен план /ПУП/ изменение на План за регулация (ПР), с Възложител „КАРИВЕ" ЕООД

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.