Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-37/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-37/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За стадион, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.874 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 2538, кв.99 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.909 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За стадион, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня, с  проектен идентификатор №65365.601.1005 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 2538, кв.99 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.601.1006 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно изготвената скица - предложение за промяна на ПУП - изменение на ПР,  с възложител Община Сапарева баня.