Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-36/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-36/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), в обхват улица с о.т. 348-349-350-195-196-190-189-188-187 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1013 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, /ул."Плиска"/,  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - 488, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.127 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 489, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.128 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 490, кв.74 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.129 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - 500 кв.73 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.132 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 501, кв.73 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.133 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 502, кв.73 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.134 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ - 503, кв.73 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.145 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ - 504, кв.73 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.147 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 1167, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.259 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІХ - 1166, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.260 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІІ - 1168, кв.24 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.261 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ намаляване ширината на улица с о.т. 348-349-350-195-196--190 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1013 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня между квартали 74 и 24 , между квартали 74 и 25 и между 73 и 25 от 11,00 м. на 8,00 м. /ул."Плиска"/ и намаляване ширината на улица с о.т. 190-189-188-187 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.602.1013 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня между квартали 73 и 26 на 8,00 метра, съгласно изготвената скица - предложение за промяна на ПУП - изменение на ПР,  с възложител Община Сапарева баня.