Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-35/30.07.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-35/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на действащ План за регулация (ПР) в обхвата улица с о.т. 229-272-273-274 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.847 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, /ул."Паничище"/,  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - За ресторант, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.329 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ - 40, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.331 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ - 40,42, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.332 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - 43, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.901 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 44, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.337 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 48, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.338 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ - 47, кв.91 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.340 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - 50, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.351 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ - 51, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.350 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ - 52, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.349 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV - 53, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.348 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V - 54, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.347 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ - 55, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.346 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ - 56, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.345 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ - 57, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.344 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 58, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.343 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х - 59, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.342 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІ - 60, кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.341 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с о.т. 229-272-273-274 към квартали 90 и 91 по плана на гр.Сапарева баня, като новата улична регулационна линия мине по съществуващите имотни граници на поземлени имоти с идентификатори №65365.601.329, №65365.601.331, №65365.601.332, №65365.601.901, №65365.601.337, №65365.601.338, №65365.601.340, №65365.601.351, №65365.601.350, №65365.601.349, №65365.601.348, №65365.601.347 №65365.601.346, №65365.601.345, №65365.601.344, №65365.601.343, №65365.601.342 и №65365.601.341 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно изготвената скица - предложение за промяна на ПУП - изменение на ПР,  с възложител Община Сапарева баня.