Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-40/27.08.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-40/27.08.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 116/12.03.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.35.10, местност „Валявица"  по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с Решение №5 от 06.06.2014 година, взето по Протокол №5/06.06.2014 година, т.ІІ, т.7 на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие", гр.Кюстендил, третиращ отреждането му за „Обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жс,  с възложител Вера Красимирова Малакова.