Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРОТОКОЛ №10/14.08.2015 г. на заседание на ОбС

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

от ПРОТОКОЛ №10/14.08.2015 г.

на ЗАСЕДАНИЕ на ОбСНА ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 37, ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост и писмо изх. № 61- 00 -90/20.07.2015 година на областен управител на област Кюстендил,

 

 

Общински съвет Сапарева баня не прие

 

РЕШЕНИЕ

 №1

 

1. Общински съвет - Сапарева баня дава съгласието си да бъде учредено безвъзмездно вещно право на строеж върху площ от 1000 кв.м., представляващи част от  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ- за училище, кв. 45 по плана на гр. Сапарев баня, с нов индетификатор № 65365.603.171 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня в полза на  държавата за изграждане на изцяло нов филиал за спешна медицинска помощ в община Сапарева баня.

2.  Новопостроената сграда ще бъде държавна собственост.

3. Общински съвет - Сапарева баня приема следната промяна в годишната Програма за управление на имоти общинска собственост за 2015 година приета с Решение № 3 от Протокол № 1 от 20.01.2015 година на ОбС - Сапарева баня, както следва: В раздел ІІ - Право на строеж в колона „№ по ред" се добавя № 3 - 1000 кв.м., представляващи част от  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ- за училище, кв. 45 по плана на гр. Сапарев баня, с нов индетификатор № 65365.603.171 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

 4. Възлага на кмета на Община Сапарева баня да извърши последващите действия във връзка с учредяване вещно право на строеж. 

 

 


ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ

Председател на ОбС