Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРОТОКОЛ №9/06.08.2015 г.

 

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 от ПРОТОКОЛ №9/06.08.2015 г.

на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.8, във вр.с чл.27, ал.4 и ал.5  от ЗМСМА, чл.16, ал.3 и чл.37, ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите във вр. с чл.3, ал.4 от ЗПСК.

 

 

Общински съвет Сапарева баня прие

 

РЕШЕНИЕ

 №1

 

       1.Общински съвет - гр.Сапарева баня удължава срока с 20 дни считано от датата на настоящото решение за сключване на договора за  продажба на: „Поименни акции с право на глас - 44 800 /четирдесет и четири хиляди и осемстотин/ броя, всяка една с номинална стойност 100,00 /сто/ лева  или на обща стойност 4 480 000,00 /четири милиона четиристотин и осемдесет хиляди/ лева от капитала на „Аква Трийтмънт" АД с ЕИК 202381018, със седалище и адрес на управление: гр.Сапарева баня 2650, обл.Кюстендил, общ.Сапарева баня, ул. „Германея" №1" от процедурата по приватизация открита с Решение №30 от протокол №5/29.04.2015г./обн.ДВ, бр.41/2015г./ на ОбС Сапарева баня.

2.Общински съвет - гр.Сапарева баня дава съгласие да бъде подписан предварителен договор между Община Сапарева баня /в качество на продавач/ и спечелилия търга от процедурата по приватизация открита с Решение №30 от протокол №5/29.04.2015г./обн.ДВ, бр.41/2015г./ /в качество на купувач/, който предварителен договор да регламентира, че цената която купувача ще заплати на продавача срещу прехвърляне на негово име на правото на собственост върху пакета от акции от капитала на ,,Аква Трийтмънт'' АД, ще бъде заплатена преди сключване на окончателния договор. Прехвърлянето на собствеността върху поименните акции да бъде извършено от Община Сапарева баня, чрез полагане и подписване на джиро след плащане на достигнатата на търга цена и сключване на приватизационния договор.

 

 

 

 

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ

Председател на ОбС

 

 

Прикачени файлове

ПРОТОКОЛ №9/06.08.2015 г. (101.00 KB)