Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-351/03.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват 322 кв.м./ид.ч. от поземлен имот с идент.№65365.32.205, местност „Света Богородица

О Б Я В Л Е Н И Е

 

     Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на  Георги Михайлов Пейчов и Милка Николова Пейчова, че със Заповед № РД-08-351/03.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват 322 кв.м./ид.ч. от поземлен имот с идентификатор №65365.32.205, местност „Света Богородица" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

 

                   - Плътност  на  застрояване - П застр. - 60 %

                   - Интензивност на застрояване  Кинт - 1.2

                   - Етажност /Височина/ - 1 -  3  /3.00 м. - 10.00 м./

                   - Минимална  озеленена  площ - П озел. - 40 %

 

с цел „Запазване на съществуваща сграда в имота и пристрояване, надстрояване и преустройството й в къща за настяване" и изграждане на „Малкоетажна сграда за настаняване", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложители Николай Кирилов Пейчев, Йорданка Витанова Пейчева и Венцислав Кирилов Пейчев, като  изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

 

     На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.