Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-31/ 22.07.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ за парцели ІХ-2828 и Х-1285, кв. 1 по рег.план на гр.Сапарева баня

 

 

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-31/ 22.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІХ-2828 и Х-1285 кв.1 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.669 и 65365.602.670  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-2828 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1285 кв.1 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с идентификатор 65365.602.669 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Иделияна Илиева Ненкова.

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.