Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявления за изработени и одобрени Подробни устройствени планове

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 13, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия - външно подземно ел. захранване средно напрежение, водопроводно отклонение за захранване с вода за питейни и битови нужди,  за захранване на обект: „Една средноетажна жилищна сграда и една сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост", предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор № 65365.36.189, местност „Кузни бунар" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в обхват на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.29.53, 65365.1.60, 65365.36.273, 65365.36.274, 65365.36.102, 65365.36.196, 65365.32.129, 65365.31.13, 65365.32.311, 65365.31.14, 65365.31.42,  65365.31.16, 65365.31.17, 65365.31.20, 65365.31.21, 65365.31.22, 65365.31.23, 65365.31.64 и 65365.32.314 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „АДИУМ" ЕООД .

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 7, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобрява задание и изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за  неземеделски нужди, в  следния териториален обхват - поземлен  имот с идентификатор 65365.32.1302, местност "Турски гробища", по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел запазване на съществуващите  сгради и осигуряване на възможност за реализация на инвестиционното им намерение за реконструкция, преустройство и пристройки на съществуващите сгради, и извършване на благоустройствени  мероприятия  в  имота, с Възложители Искра Крумова Златева и Манол Божилов Златев.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 10, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобрява задание и изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.32.246, местност "Шишкова кория", по Кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на „Една средноетажна жилищна сграда и една сграда от допълващото застрояване с предназначение „Трафопост", с Възложител Николай Кирилов Динев и София Кирилова Халачева.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 12, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия - водопроводно отклонение за  захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди, канализационно  отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване с подземен кабел средно напрежение, на обект „Една малкоетажна жилищна сграда", предвиден за изграждане в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.208, местност "Света Богородица", по Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, в следния териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 65365.32.306, 65365.32.205, 65365.32.215 и 65365.32.314  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, с Възложител Благой Галчов Стоянoв .

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 11, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия -водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди и външно електрозахранване с подземен кабел средно напрежение, на обект „Склад за нехранителни  стоки", предвиден за изграждане в  поземлен  имот с  идентификатор  65365.18.547, местност "Целините", по Кадастралната карта на  гр.Сапарева баня, в следния териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 65365.57.9, 65365.19.162, 65365.19.164, 65365.19.165, 65365.19.141 и 65365.19.160 по Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня, с Възложител Венцислав Величков Цанков .

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 9, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобрява задание и изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.46.27, местност "Чушева кория", по Кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на предимно производствена устройствена зона - Пп, с цел изграждане на „Една малкоетажна сграда с предназначение „Гараж за камиони", с Възложители ЕТ „ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ" и Георги Христов Копанарски.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 1, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия - водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди,  канализационно  отклонение  за   отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване с  подземен кабел средно напрежение на обект „Сграда за обществено обслужване с преназначение  „Семеен хотел"", предвиден за изграждане в неурегулиран поземлен  имот с идентификатор 65365.32.42, местност "Горнио герен", в обхват поземлен имот с  идентификатор  65365.32.187  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня с Възложител Емилия Миткова Петрова  

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 3, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия - водопроводно отклонение за захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди,  канализационно  отклонение за отвеждане на отпадъчните и дъждовните води и външно електрозахранване с подземен кабел средно напрежение, на обект „Една  малкоетажна жилищна сграда", предвиден за изграждане в неурегулиран поземлен  имот  с  идентификатор  65365.32.19, местност "Света Богородица", в обхват Неурегулирани поземлени  имоти  с  идентификатори 65365.32.311, 65365.31.14, 65365.31.42, 65365.31.16, 65365.31.17, 65365.31.20, 65365.31.21, 65365.31.22, 65365.31.23, 65365.31.64, 65365.32.314 и  65365.32.187, с Възложител Стефан Кирилов Петров.  

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 4, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия - водопроводно  отклонение  за  захранване с вода  за питейно-битови и противопожарни нужди и външно електрозахранване - средно напрежение на обект  „Малкоетажни къщи за  настаняване  на  туристи" , предвиден с проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението на  земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.31.49, местност "Фудиня",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, в  следния  териториален  обхват - поземлени  имоти с  идентификатори  65365.60.1, 65365.27.111, 65365.27.63  и 65365.27.54  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Ирина Стоянова Маргина .

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 8, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобрява задание и изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.35.108, местност "Валявица", по Кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с цел изграждане на „Една малкоетажна къща за настаняване на туристи", с Възложител Даниела Милчова Кюрчийска.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 6, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобрява задание и изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.31.23, местност "Горнио герен", по Кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на „Една малкоетажна къща за настаняване на туристи", с Възложител Цвета Миланова Галенкова.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 06.07.2015 година Решение № 5, взето по Протокол № 7 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобрява задание и изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в следния териториален обхват - поземлен имот с идентификатор 65365.23.341, местност "Буйов кладенец", по Кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на „Една средноетажна къща за настаняване на туристи", с Възложител Венцислав Величков Цанков.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.