Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-38/30.07.2015 година на кмета на община Сапарева баня

           

 

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-38/30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ -1130, кв.29 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1163 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-10-132 / 18.04.2012 година на Началника на СГКК - Кюстендил, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване" без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм с Възложител Костадин Иванов Николов.