Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 32 / 30.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 32  / 30.07.2015 година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват улица с осови точки 225 - 277 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №№65365.601.849 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, улица с осови точки 226-274 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатро № 65365.601.848 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня  и УПИ, представляващ парцел I, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.601.982 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,  третиращ изменение на ширината на  улица  с осови точки   225 - 277 към УПИ,   представляващ парцел I, кв.86 по плана на гр.Сапарева баня  от 8,00 м. на 13,50 м. и изменение на ширината на улица с осови точки 226 - 274 към  УПИ, представляващ парцел I, кв.86 по регулационния план  на гр.Сапарева баня от 6,50 м. на 12,00 м. и обособяването на паркоместа, с  Възложител  Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Иванов.

Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 30.07.2015 г.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.