Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД –00 –33 /30.07.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 33  / 30.07.2015  година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват улица с осови 230 - 262 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №№65365.601.822 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и УПИ, представляващ парцел I - за парк, кв.92 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.601.930 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня  ,  третиращ изменение на ширината  на улица  с осови точки   230 - 262 към УПИ,   представляващ парцел I - За  парк, кв.92 по регулационния план  на гр.Сапарева баня от  9,.00 м. на  14,50 м. и обособяването на паркоместа, с  Възложител  Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Иванов.

Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 30.07.2015 г.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.