Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Заповед № РД – 00 – 34 / 30.07.2015 година на кмета на община Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява на всички заинтересовани лица, че е  издадена Заповед №  РД - 00 - 34  / 30.07.2015 година на  Кмета на Община Сапарева баня  за допускане изработване на  Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват улица с осови точки 103 - 77 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор   65365.503.159 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, улица с жсжвш тжчкш 77 - 78 по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатор № 653656.603.490 по КК на гр.Сапарева баня и УПИ, представляващ парцел VIII, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатро № 65365.603.214 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица  с осови точки   103 - 77 по плана на гр.Сапарева баня,  с нови идентификатори №№65365.603.159  и улица с осови точки 77-78 по плана на гр.Сапарева 65365.603.490 по КК на гр.Сапарева баня, към УПИ, представляващ парцел VIII, кв.41 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатро № 65365.603.214 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, като  същата мине по съществуващите сгради с иднетификатори №№65365.603.214.1 и 65365.603.214.2 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с  Възложител  Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Иванов.

Обявлението е поставено за обществен достъп на информационното табло на Община Сапарева баня на 30.07.2015 г.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.