Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Уведомление на Заповед № РД-08-327/ 23.06.2015 година на Кмета на община Сапарева баня за одобрен Проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ / парцели / ХІ-За обществено обслужване, ХІІІ и ХІІ-2883

 

УВЕДОМЛЕНИЕ


      Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Камелия Симеонова Иванова, Любов Василева Кунчева, Лидия Арахангелова Янкова и Стефан Иванов Янков че със Заповед № РД-08-327 / 23.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІ-За обществено обслужване, ХІІІ и ХІІ-2883„За обществено обслужване" кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.601.105 и 65365.601.83 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ обединяване на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели  ХІ-„За обществено обслужване" и ХІІІ кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.105 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня в нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-„За обществено обслужване"кв.127, с идентификатор 65365.601.105 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, както и поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-За обществено обслужване и УПИ, представляващ парцел ХІІ-2883 „За обществено обслужване"кв.127 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.105 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с Възложител Милан Александров Раков.

         На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.