Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-385/22.07.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Людмил Генчов Коляндов, че със Заповед № РД-08-385/22.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект  за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват    улица с осови точки 304 - 305 - 306 - 307  по регулационния план на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор №65365.601.854 по КК на гр.Сапарева баня и  УПИ, представляващи  парцели  І - 264, УПИ, представляващ парцел ХV - 263  и УПИ, представляващ парцел ХІV - 262 , УПИ, представляващ парцел ХІІІ - 261, УПИ, представляващ парцел ХІІ - 258,  кв.79  по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №65365.601.546, 65365.601.545, 65365.601.544, 65365.601542 и 65365.601.539 по КК на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на  уличната регулационна линия на улица с осови точки  304 - 305 - 306 - 307 към УПИ, представляващи парцели  към УПИ, представляващ парцел І - 264, УПИ, представляващ парцел ХV - 263  и УПИ, представляващ парцел ХІV - 262 , УПИ, представляващ парцел ХІІІ - 261, УПИ, представляващ парцел ХІІ - 258,  кв.79  по плана на гр.Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Иванов,   като  изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1,т.2 и чл.134, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

     На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.