Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Заповед № РД-00-30 / 08.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/ и план за застрояване /ПЗ/

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-30/ 08.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на  План за регулация (ПР)  и План за застрояване в обхват  поземлен имот, с идентификатор 65365.32.162, местност „Фитиш дере" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, за който има проведена процедура за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди с Решение №2/т.І-4/ 09.03.2015 год. от  Протокол №2 от 09.03.2015 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ при Областна дирекция „Земеделие"-гр.Кюстендил, третиращ разделянето на поземлен имот с идентификатор 65365.32.162 по кадастралната карта на землището на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр.София, на два самостоятелни поземлени имота, с проектни идентификатори 65365.32.450 и 65365.32.451 и отреждане на новообразувания поземлен имот с идентификатор 65365.32.450 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност-Жм, с Възложители Васил Иванов Лазов, Стефан Василев Лазов и  Диана Иванова Градевска.