Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-29/ 08.07.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ за парцели І-50 и ХХІ-50, кв. 90 по рег.план на гр.Сапарева баня

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-29/ 08.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на  План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І-50 и ХХІ-50, кв.90 по регулационния план на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, с идентификатори 65365.601.351 и 65365.601.352 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на вътрешно-регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-50, кв.90 и  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХІ-50 кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, така че да се предвиди придаване на 36/648 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 65365.601.351 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня към УПИ /парцел/ ХХІ-50 кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.352 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, придаване на 36/378 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 65365.601.352 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня към УПИ /парцел/ І-50 кв.90 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.351 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно Предварителен договор от 20.04.2015 год. за покупко-продажба на недвижим имот,  както и промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-50 кв.90 по плана на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител „ЕМ ДЖИ БИ СПОРТ"ЕООД и Мария Захариева Цветкова.