Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-286/05.06.2015 година на кмета на Община Сапарева баня


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Георги Кирилов Методиев, че със Заповед № РД-08-286/05.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект  за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват    улица с осови точки 76 - 40 - 39  по регулационния план на с.Ресилово, УПИ, представляващ парцел ХVІ - 281, УПИ, представляващ парцел VІІІ - 283  и УПИ, представляващ парцел ХVІІ - 282 , кв.12 по плана на с.Ресилово, третиращ изменение на  уличната регулационна линия на улица с осови точки  76 - 40 - 39 към УПИ, представляващ парцел ХVІ - 281, УПИ, представляващ парцел VІІІ - 283  и УПИ, представляващ парцел ХVІІ - 282 , кв.12 по плана на с.Ресилово, като новата улична регулационна линия  минава по имотните граници на поземлени имоти с пл.№№281, 282 и 283, кв.12 по плана на с.Ресилово,  като  изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1,т.2 и чл.134, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

     На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.