Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-290/08.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Георги Стаменов Вучалийски, че със Заповед № РД-08-290/08.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект  за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват  на  урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VІІ-1412, ІХ-1408, Х-1409, ХІ-1410, ХІІ-1411, ХІІІ - 2310,  кв.11 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.957, 65365.602.958, 65365.602.948, 65365.602.947, 65365.602.949 и 65365.602.950 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1411 кв.11 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-1412 кв.11 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с идентификатор 65365.602.949, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1411 кв.11 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел   ІХ-1408 кв.11 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.949, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1411 кв.11 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1409,  кв.11 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.949, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1411, кв.11 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1410 кв.11 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.949, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1411, кв.11 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-2310 кв.11 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с идентификатор 65365.602.949 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с Възложител Кирил Стоилов Вучалийски, като  изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1,т.2 и чл.134, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

     На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.