Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-28/ 01.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня


OБЯВЛЕНИЕ

 

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-28/ 01.07.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на  План за регулация (ПР)  в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели  ІІІ-1428, ІV-1429,  ХІ-1420, ХІІ-1421, ХІІІ-1421, ХІV-1422, ХVІ-1424 и ХVІІ-1424 кв.10 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.906, 65365.602.905, 65365.602.901, 65365.602.902, 65365.602.911 и 65365.602.910 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК гр.София., третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-1428 кв.10 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-1421 кв.10 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с идентификатор 65365.602.902, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1429 кв.10 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-1421 кв.10 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.902 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1429 кв.10 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1421 кв.10 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.902 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1421 кв.10 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1420 кв.10 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.902 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-1421 кв.10 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV-1422 кв.10 по плана на гр.Сапарева баня  по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.902 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-1421 кв.10 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-1424 кв.10 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.902 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-1421 кв.10 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІ-1424 кв.10  по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.902 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня. както и изменение на регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-1421 и урегулиран поземлен имот,     представляващ парцел ХІІІ-1421, кв.10 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата на място имотна граница на поземлени имоти с проектни идентификатори 65365.602.1207 и 65365.602.1206 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,с Възложители Мариана Василева Пеянина и Сашка Василева Джоргова- Спасова.