Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 06.07.2015 г./понеделник/ от 10:15 часа

 

 

    Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на ОбС на 06.07.2015 г./понеделник/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

 

Дневен ред:

 

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия и  даване  на  съгласие  да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и  контрол по строителството"  процедура по обявяване  и  одобряване на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен имот с идентификатор 65365.32.42, местност "Горнио герен", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК  в  едно с   план  схеми  за  водоснабдяване, канализация и  електрификация  към  него. Изх.№ З-829-1/22.06.2015 г.

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание,  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната територия и  даване  на  съгласие  да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във  връзка  с  водена  в  Дирекция „Архитектура, градоустройство и  контрол по строителството"  процедура по обявяване  и  одобряване на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди  в обхвата неурегулиран поземлен имот с  идентификатор  65365.22.229, местност "Блатски път",  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК  в  едно с план  схеми  за  водоснабдяване и електрификация  към  него.Изх.№ З-839-1/24.06.2015 г.

 

 

3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание,  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната територия и  даване  на  съгласие  да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във  връзка  с  водена  в  Дирекция „Архитектура, градоустройство и  контрол по строителството"  процедура по обявяване  и  одобряване на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди  в обхвата неурегулиран поземлен имот с  идентификатор  65365.32.19, местност "Света Богородица",  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК  в  едно с план схеми  за  водоснабдяване, канализация и  електрификация  към  него.Изх.№ З-823-1/22.06.2015 г.

 

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание,  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  и  даване  на съгласие  да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във  връзка  с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по  строителството"  процедура по обявяване  и  одобряване на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.31.49 местност "Фудиня",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК  в  едно с   план  схеми  за  водоснабдяване  и  електрификация  към  него.   Изх.№  З-832-1/22.06.2015 г.

 

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание  и  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.23.341, местност "Буйов  кладенец",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.Изх.№ З-833-1/22.06.2015 г.

 

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание  и  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна  предназначението  на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.31.23, местност "Горнио герен", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.Изх.№ З-824-1/22.06.2015 г.

 

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание  и  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна  предназначението на земеделска земя за неземеделски  нужди в обхвата неурегулиран  поземлен имот с идентификатор 65365.32.1302, местност "Турски гробища", по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК. Изх.№ З-822-1/22.06.2015 г.

 

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание  и  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.35.108, местност "Валявица",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК. Изх.№ З-821-1/22.06.2015 г.

 

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание  и  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.46.27, местност "Чушева кория",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК. Изх.№ З-834-1/22.06.2015 г.

 

10.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание  и  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен  имот  с  идентификатор  65365.32.246, местност "Шишкова кория",  по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.Изх.№ З-660-1/19.06.2015 г.

 

11. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание  ,  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  и  даване  на  съгласие  да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и  контрол  по  строителството" процедура по обявяване и  одобряване на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен имот с идентификатор  65365.18.547, местност "Целините", по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК  в  едно с  план  схеми  за  водоснабдяване  и  електрификация  към  него.  Изх.№ З-882-1/01.07.2015 г.   

 

12. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание  ,  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  и  даване  на  съгласие  да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура , градоустройство и  контрол  по  строителството" процедура по обявяване и  одобряване на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението на земеделска земя за неземеделски  нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.208, местност "Света Богородица",  по  Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК  в  едно с   план  схеми  за  водоснабдяване, канализация и  електрификация  към  него.      Изх.№ З-880-1/01.07.2015 г.

13. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание,  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елементи на  техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната  територия  и  даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елементи на техническата инфраструктура, във връзка с водена в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по  строителството"  процедура по обявяване  и  одобряване на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди  в обхвата неурегулиран  поземлен имот с идентификатор 65365.36.189, местност"Кузни бунар", по  Кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК  в  едно с план схеми  за  водоснабдяване и  електрификация  към  него.      Изх.№ З-883-1/01.07.2015 г.

 

14. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 415а-415 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-94/24.06.2015 г.

 

15.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 225-277 по плана на гр.Сапарева баня и улица с осови точки 226-274 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-93/24.06.2015 г.

 

16.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 230-262 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-92/24.06.2015 г.

 

17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане поправка на явна фактическа грешка в Решение №15 от Протокол №6/27.05.2015 г. на ОбС Сапарева баня.Изх.№ З-647-2/24.06.2015 г.

 

18. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост.Изх.№ Д-98/30.06.2015 г.

 

19.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на пазарна оценка.Изх.№ Д-100/30.06.2015 г.

 

20.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне за ползване на имот - публична общинска собственост на юридическо лице на бюджетна издръжка.Изх.№ Д-87/18.06.2015 г.

 

21.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот - частна общинска собственост.Изх.№ М-167-1/30.06.2015 г.

 

22.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Преразглеждане и отмяна на Решение №20 от Протокол №6/27.05.2015 г. на Общински съвет Сапарева баня.Изх.№ Д-80-1/24.06.2015 г.

 

23. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение №3 от Протокол №13/17.09.2008 г.на ОбС Сапарева баня.Изх.№ П-1495-1/19.06.2015 г.

 

24. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Съгласие за подаване на проектно предложение за кандидатстване на Община Сапарева баня по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси", Процедура BG05M90P001-2.002 „ Независим Живот".Изх.№ Д-95/25.06.2015 г.

 

25. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Определяне конкретния размер на средната месечна посещаемост на децата в групите при ОДЗ „ Св.Анна" гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-96/25.06.2015 г.

 

26. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в отдели:

отдел 165 „а" възраст 90 г.със стояща маса смърч 183 куб.м, ела 137 куб.м и бял бор 3301 куб.м;

отдел 163 „д" възраст 100 г., със стояща маса смърч 661 куб.м, ела 290 куб.м и бял бор 4126 куб.м Изх.№ Д-88/18.06.2015 г.

 

27. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Ползването на дървесина по ценоразпис от Общинска горска територия  в отдели със суха и паднала дървесина в резултат на биотични и абиотични въздействия, както следва:

    -отдел 151 „п" със стояща маса бял бор 80 куб.м и стояща маса черен бор 50 куб.м, лежаща  маса по сортиментен лист: едра строителна дървесина бял бор / І клас - 51 куб.м  на цена 48 лв. с ДДС за куб.м/, дърва бял бор - 7 пл. куб.м на цена 7.20 лв. с ДДС за пространствен  куб.м.; едра строителна дървесина черен бор / І А клас - 27 куб.м  на цена 60 лв. с ДДС за куб.м, І клас - 4 куб.м на цена 48 лв. с ДДС за куб.м, ІІ клас - 1 куб.м на цена 36 лв. с ДДС за куб.м /, дърва черен бор - 3 пл. куб.м на цена 7.20 лв. с ДДС за пространствен  куб.м.Изх.№ Д-90/23.06.2015 г.

 

28. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия в отдели:

отдел 136 „в" възраст 45 г.със стояща маса смърч 10 куб.м, бреза 10 куб.м и бял бор 30 куб.м;

отдел 137 „г" възраст 45 г., със стояща маса смърч 10 куб.м, черен бор 10 куб.м и бял бор 150 куб.м Изх.№ Д-91/23.06.2015 г.

 

29. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Процедура за приватизация чрез публичен търг с явно наддаване.Изх.№ Д-55-2/30.06.2015 г.

 

30. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Актуализация на Бюджет 2015 г.община Сапарева баня.Изх.№ Д-99/30.06.2015 г.

 

31. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Плащане дължимите такси по разрешително за водоползване и ползване на воден обект.Изх.№ Д-104/01.07.2015 г.

 

32. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Увеличаване на капитала на „ВиК Паничище"ЕООД, гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-103/01.07.2015 г.

 

33. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предложение по чл.38, ал.1 от ЗК за откриване на процедура по предоставяне на особено право на ползване /концесия за строителство/ с предмет и обект: „Проектиране и цялостно изграждане на обект на концесията, неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера при спазване ограниченията във връзка със собствеността, с описание и граници на имота, съгласно акт за общинска собственост: „Поземлен имот с идентификатор 65365.24.25 по КК и кадастрални регистри, одобрени със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, местност „Физолница" с площ 18010 кв.м., трайно предназначение на територията:земеделска, начин на трайно ползване:ливада, стар идентификатор -няма, номер с идентификатори: 65365.24.188, 65365.24.23, 65365.24.210, 65365.24.604, 65365.24.9, 65365.24.200, 65365.24.30, 65365.24.31, 65365.43.1, 65365.43.126, 65365.43.208, 65365.26.26, 65365.24.217 съгласно скица на поземлен имот №15-194611/13.05.2015 г. на СГКК-Кюстендил", който поземлен имот представлява ливада с площ от 18010 кв.м.", като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията.Изх.№ Д-102/01.07.2015 г.

 

34. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Предложение по чл.38, ал.1 от ЗК за откриване на процедура по предоставяне на особено право на ползване /концесия за строителство/ с предмет и обект: „Проектиране и цялостно изграждане на обекта на концесията, неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера при спазване ограниченията във връзка със собствеността, с описание и граници на имота, съгласно акт за общинска собственост: „Поземлен имот с номер №027014,  находящ се в землището на с.Ресилово,  община Сапарева баня, област Кюстендил, местност „Над селото" с площ 15.005 дка, начин на трайно ползване:ливада, шеста категория,   при съседи: имот №027175, полска култура на наследници на Йордан Стойков Дашов, имот №027067 - полска култура на наследници на Георги Петков Сусанин, имот №027012 - полска култура на наследници на Васил Станчев Лазаров, имот №027011, полска култура на наследници на Михал Станчев Лазаров и др., имот №027010 - полска култура на наследници на Ангел Митев Гърнев и др., имот № 027009 - полска култура на Димтиринка Венциславова Руменкина и др., имот №027008 на Мариана Йорданова Паризова, имот №027007 - друга селищна територия на Мариана Йорданова Паризова, имот №027006- полска култура на наследници на Христо Спасов Тодоров, имот №027005 - полски път на Община Сапарева баня, имот № 027230- полска култура на Райна Георгиева Щрапульова, имот №027016-полска култура на Станимир Данаилов Щрапульов, имот №027231-полска култура на Йордан Данаилов Щрапульов, имот №027017-полски път на Община Сапарева баня, имот №027018-полска култура на Лиляна Денчева Димитрова, имот №027030-полска култура на Яким Димитров Йовев, имот №027032-полска култура на наследници на Васил Христов Йовев, имот №027033-полска култура на наследници на Захари Христов Йовев, имот № 027034-полска култура на наследници на Герасим Христов Йовев, имот №027035 - полска култура на наследници на Димитър Христов Йовев, имот № 027036-полска култура на наследници на Васил Манев Йовев, имот №027144-полска култура на наследници на Димитър Манев Йовев, имот №027037-полска култура на Цвета Славева Вельова и др.и имот №027038 -полска култура на Борис Георгиев Йовев и др.", като възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията.Изх.№ Д-101/01.07.2015 г.

 

35. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Обособяване на нов поземлен имот - общинска собственост.Изх.№ Д-105/01.07.2015 г.

 

36. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Обособяване на нов поземлен имот - общинска собственост.Изх.№ Д-106/01.07.2015 г.

 

37. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Обособяване на нов поземлен имот - общинска собственост.Изх.№ Д-107/01.07.2015 г.

 

38. Други.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:................................

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/