Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-27/ 30.06.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/, представляващи парцели І и ІІ, кв. 6 по рег. план на с. Паничище

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-27/ 30.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на  План за регулация (ПР)  в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І и ІІ, кв. 6 по регулационния план на с.Паничище, Община Сапарева баня, третиращ изменение на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І, кв.6 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ кв.6 по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, така че да се предвиди придаване на 40 кв.м от УПИ /парцел/ І към УПИ /парцел/ ІІ кв.6 по плана на с.Паничище съгласно Предварителен договор от 09.06.2015 год. за промяна на границите между двата урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели І и ІІ кв.6   по плана на с.Паничище, община Сапарева баня, с Възложител Милан Александров Раков, в качеството си на управител на „КОЛОР"ООД  и Йонко Тошков Тодоров.