Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-26 / 23.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на план за регулация /ПР/

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-26/ 23.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, в обхвата на   урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І - „За тракторен стан", кв.55 по регулационния план на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, с  идентификатори  65365.603.1, 65365.603.504 и 65365.603.520 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І-„За тракторен стан", кв.55 по регулационния план на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, както следва:

-          Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І -„За тракторен стан" кв.55 по  регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори  65365.603.1 и  65365.603.504 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV, с идентификатор 65365.603.520 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, както  и отреждането на новообразувания парцел ІV - „За обществено обслужване"

 


Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.