Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 14 по Протокол № 6/27.05.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП за обект: „Водоснабдяване на гр.Сапарева баня"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2015 година Решение № 14, взето по Протокол № 6 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - Парцеларен план /ПП/ за  елемент на техническата инфраструктура извън границите  на урбанизираната територия - Водопроводeн клон към обект: „Водоснабдяване на гр.Сапарева баня - квартал «Висока зона», в следния териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 65365.32.318, 65365.32.260 и 65365.32.135 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Община Сапарева баня.

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.