Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 13, взето по Протокол № 6/27.05.2015 на ОбС - Сапарева баня относно „Производствена сграда с предназначение „Печатница” в поземлен имот с идентификатор № 65365.46.56 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

 

OБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2015 година Решение № 13, взето по Протокол № 6 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за право на прокарване и сервитут, одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън грниците на урбанизираната територия - външно подземно ел. захранване средно напрежение за захранване на обект: „Производствена сграда с предназначение „Печатница" в поземлен имот с идентификатор № 65365.46.56 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, в обхват на поземлени имоти с идентификатори №№ 65365.23.130 и 65365.23.492 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител ЕТ „ТОДОР ПОПОВ - ДЕМТ".

 

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.