Профил на купувачаПринтирай

Публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на: «Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №1260/21.03.2015г./, представляващ поземлен имот с идент.№65365.41.3, местност „Краище” /Криви дол/ по КК на гр.Сап. баня

 

OБЯВА

 

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:  «Недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №1260/21.03.2015г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.41.3, местност „Краище" /Криви дол/ по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, целият с площ 29 848,00 кв.м.« 

 

   На основание: Решение № 5 от Протокол №6/27.05.2015г.  на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-328/24.06.2015г.   на кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева)без ДДС. Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Начална тръжна цена  -  1,15лв. за 1кв.м. или  34 325,20 лв.  за имота като цяло. Депозит за участие 10% от началната цена. Плащане на депозита в български лева по набирателната  сметка на Община Сапарева баня: УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.                                                                                          

   Условия за оглед на терена от  25.06.2015г. -15.07.2015г.  всеки работен ден  от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа като направите заявка предварително за деня и часа. За допълнителна информация  тел. 0707/ 23378 -  213, моб. тел. 0888 506822.

   Срок за закупуване на тръжни документи - 15.07.2015г.   -  16:00 часа.

   Срок за представяне на пликовете със заявленията -   15.07 .2015г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

   Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

   Публичният търг ще се проведе на  16.07.2015г. от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.               

   Повторен публичен търг ще се проведе на  23.07.2015г.  от 10:00 часа в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Срок за закупуване на тръжни документи  за повторен търг  22.07.2015г. -  16:00 часа.

    Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен търг -  22.07.2015г. - 17:00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.        

   Условия за оглед на терена в случай на повторен търг - 17.07.2015г.-22.07.2015г.        всеки работен ден от 09:00 часа  до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

             

    Общинска администрация Сапарева баня