Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-314/ 18.06.2015 година на Кмета на община Сапарева баня за одобрен Проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхват УПИ / парцели / ІV-1377, V-1378, ХVІ-1376 и ХVІІ-1375 кв.9 по плана на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

      Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Костадин Кирилов Косовски, че със Заповед № РД-08-314 / 18.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/,в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели  ІV-1377, V-1378, ХVІ-1376 и ХVІІ-1375 кв.9 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.885, 65365.602.888, 65365.602.886 и 65365.602.882  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ  поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна  линия между  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1377 кв.9 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-1378 кв.9 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с идентификатор 65365.602.885, поставяне в съответствие новата вътрешно - регулационна линия между урегулиран  поземлен имот, представляващ парцел ІV-1377 кв.9 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-1376, кв.9 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.885 и поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1377 кв.9 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІ-1375 кв.9 по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.885 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, както и промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІV-1377 кв.9 по плана на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител Емил Иванов Челенков.

         На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.