Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-25/ 17.06.2015 година на Кмета на община Сапарева баня за допускане на Проект за /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхват УПИ / парцел / ІV -435, ХІХ -434 и ХХІІ-434 кв.63 по плана на гр.Сапарева баня

 

 

Обявление

 

Дирекция "Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Юлия  Стойнева Терзийска, че със Заповед № РД-00-25 / 17.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е допуснато изработването  на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)    в обхват улица с осови точки 250 - 251 и продължението до улица „Германея" по регулационния план на гр.Сапарева баня, от към страната на квартал 63 по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор № 65365.601.839 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, УПИ, представляващ парцел ІV -435, УПИ, представляващ парцел ХІХ - 434 и УПИ, представляващ парцел ХХІІІ - 4345, кв.63 по плана на гр.Сапарева баня, с нови иднетификатори №65365.601.219 и 65365.601.220 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ изменение на уличната регулационна линия на улица с осови точки  250 - 251 и продължението до улица „Германея" по плана на гр.Сапарева баня, с нов идентификатор № 65365.601.854 по КК на гр.Сапарева баня към УПИ, представляващи парцели  ІV - 435, ХІХ - 434, ХХІІІ - 434, кв.63  по плана на гр.Сапарева баня, с нови идентификатори №№№65365.601.219, 65365.601.220  по КК  на гр.Сапарева баня, съгласно изготвена скица - предложение за промяна на ПУП - изменение на ПР с Възложител Община Сапарева баня, представлявана от Кмет инж.Сашо Иванов .

 

       На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание може да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.