Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-18/ 18.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня

 

  Обявление  

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-18/ 18.05.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата  на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ- 577, кв.66 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.68 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ разделянето му на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, с номера както следва:

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV-577, кв.66 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с нов проектен идентификатор 65365.602.1204 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня

-Урегулиран поземлен имот,предсавляващ парцел ХV-577, кв.66 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с нов проектен идентификатор 65365.602.1205 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня,

с Възложител Йорданка Стаменкова Никлина, с постоянен адрес: гр.Сапарева баня, ул."Валявица" №8, Емилия Иванова Доинска, с постоянен адрес: с.Костенец, ул."Сакарджа" №7 и Таня Иванова Иванова, с постоянен адрес: гр.Пловдив, бул."Княгиня Мария Луиза" №18.

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.