Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. №П-1495-1/19.06.2015г. за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество приета с Решение №3 от протокол №13/17.09.2008г. на ОбС Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачените файлове.