Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 08 – 192 / 21.04.2015 година на кмета на Община Сапарева баня

 

 

OБЯВЛЕНИЕ

 

Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Гергана Валентинова Димитрова, с адрес: гр.Дупница, ул."Свети Иван Рилски" № 57  и Александър Аспарухов Николов, с адрес: гр.София, ж.к."Света Троица" бл.174, вх.А, ет.2, ап.95, че със Заповед № РД - 08 - 192 / 21.04.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 573 от 19.12.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня, с обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.35.183, местност „Под селото", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година, на Изпълнителния дирактор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменана със Заповед № КД - 14 - 10 - 336 от 18.09.2009 година, Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделскса земя за собствени неземеделски нужди с Решение № 4, точка ІІ.6, взето по Протокол № 4 от 30.08.2013 година за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗООЗ към Областна дирекция по земеделие - Кюстендил, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване" без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, с Възложители Тодор Димитров Попов и Малинка Симеонова Попова, изготвен на основание чл.109, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.