Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-24 / 10.06.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/- изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ, представляващи парцели ІХ-1452, Х-1451 и ХІ-1450 кв.34 по плана на гр.Сапарева баня

ОБЯВЛЕНИЕ

 

      Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-24/ 10.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІХ-1452, Х-1451 и ХІ-1450 кв.34 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатори 65365.603.479, 65365.603.480 и 65365.602.481 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15 / 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-1452 кв.34 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1451 кв.34 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, по съществуващата имотна граница  на  поземлен  имот  с идентификатор 65365.603.480, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1451 кв.34 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1450 кв.34 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.603.480 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, както и промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1451 кв.34 по плана на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Райна Костадинова Пешина..

 

    Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.