Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Заповед №РД-00-22/02.06.2015 година на кмета на oбщина Сапарева баня за допускане изработване на проект за /ПУП/ - изменение на /ПР/ за УПИ , представляващ парцел ХІІ-142, кв.39 по рег. план на с.Овчарци

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  № РД-00-22/ 02.06.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня за  допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №2800 / 30.09.1987 година на Председателя на ИК на ОНС гр.Кюстендил и частично изменен със Заповед №173 / 08.11.2000 год. на Кмета на Община Сапарева баня в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ-142, кв.39 по регулационния план на с.Овчарци, общ.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Цветанка Миланова Терзийска.

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и  интернет страницата на Община Сапарева баня.