Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № Р –08 –20/ 27.05.2015 г. на кмета на община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на (ПР) и /ПЗ/ в обхвата на УПИ, представляващи парцели ХІІ – 841, ХІІІ - 842, ХХVІ – 839, ХХVІІ – 2677, ХХVІІ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2015 година Заповед № РД - 00 - 20 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) и План за астрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ - 841, ХІІІ - 842, ХХVІ - 839, ХХVІІ - 2677, ХХVІІІ - 2678 и ХХІХ - 840, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.603.358, 65365.603.359, 65365.603.354 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, както следва:

- Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ - 841, ХІІІ - 842, ХХVІ - 839, ХХVІІ - 2677, ХХVІІІ - 2678 и ХХІХ - 840, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.603.358, 65365.603.359, 65365.603.354 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ обединяването им в един урегулиран поземлен имот с проектен номер ХІІ - 841, 842, 839, 2677, 2678 и 840, кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня и промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване".

- Подробен устройствен план - изменение на План за застрояване /ПЗ/ за  новообразуван урегулиран поземлен имот представляващ парцел ХІІ - 841, 842, 839, 2677, 2678 и 840 „За обществено обслужване", кв.47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на устройствена зона - жилищна устройствена зона с малка височина и  плътност - Жм, с цел, изграждане на «Къщи за гости» и запазване на съществуваща сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІ - 841, кв. 47 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с Възложител „ГРАВИЛЕЯ" ЕООД

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство    територията /ЗУТ/