Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Докладна записка за пдобряване водоснабдяването на гр.Сапарева баня

 

ДО

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГР.САПАРЕВА БАНЯ                                         

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

ОТ ИНЖ.САШО КИРИЛОВ ИВАНОВ

Кмет на Община Сапарева баня

 

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, целия с площ 2 471 кв.м, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № 18 - 6462 - 13.05.2014 година на Начaлник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, попадащ в отдел 141, „в" по ЛУП, одобрен със Заповед №РД - 05 - 110 от 04.04.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, частна общинска собственост, съгласно - Акт № 1167 за частна общинска собственост от 04.03.2015 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 156, том 3, вх.р-р № 802 от 06.03.2015 година

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 75, ал.3 във връзка с чл.73, ал.1, т.1 от Закона за горите.

 

МОТИВИ: Подобряване водоснабдяването на гр.Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Да бъде променено предназначението на поземлен имот - горска територия частна общинска собственост, съгласно - Акт № 1167 за частна общинска собственост от 04.03.2015 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 156, том 3, вх.р-р № 802 от 06.03.2015 година, представляващ поземлен имот с идентификтатор № 65365.210.994, целия с площ 2 471 кв.м, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № 18 - 6462 - 13.05.2014 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, попадащ в отдел 141, „в" по ЛУП, одобрен със Заповед №. РД - 05 - 110 от 04.04.2012 година.на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, с цел изграждане на резервоар за питейна вода с вместимост 1000 м3.

 

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички последващи законови процедури по промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, целия с площ 2 471 кв.м, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № 18 - 6462 - 13.05.2014 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, попадащ в отдел 141, „в" по ЛУП, одобрен със Заповед № РД - 05 - 110 от 04.04.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, с цел изграждане на резервоар за питейна вода с вместимост 1000 м3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ИНЖ.САШО ИВАНОВ

                                                                                                         Кмет на Община Сапарева баня

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал  ......................................

                     Костадин Николов

                    Юрисконсулт на Община Сапарева баня  

 

 

             ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони : 0701/ 4 19 13 ; 0707/ 2 33 - 78 ; факс: 0701/ 4 -79 -18 ; e-mail : sap_oba@abv.bg

 

ДО

         ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ                                                                                          ГР.САПАРЕВА БАНЯ                                         

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

ОТ ИНЖ.САШО КИРИЛОВ ИВАНОВ

Кмет на Община Сапарева баня

 

ОТНОСНО: Промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, целия с площ 2 471 кв.м, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № 18 - 6462 - 13.05.2014 година на Начaлник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, попадащ в отдел 141, „в" по ЛУП, одобрен със Заповед №РД - 05 - 110 от 04.04.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, частна общинска собственост, съгласно - Акт № 1167 за частна общинска собственост от 04.03.2015 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 156, том 3, вх.р-р № 802 от 06.03.2015 година

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4, ал.5  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 75, ал.3 във връзка с чл.73, ал.1, т.1 от Закона за горите.

 

МОТИВИ: Подобряване водоснабдяването на гр.Сапарева баня

 

Общински съвет гр.Сапарева баня прие

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

1.Да бъде променено предназначението на поземлен имот - горска територия частна общинска собственост, съгласно - Акт № 1167 за частна общинска собственост от 04.03.2015 година, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница № 156, том 3, вх.р-р № 802 от 06.03.2015 година, представляващ поземлен имот с идентификтатор № 65365.210.994, целия с площ 2 471 кв.м, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № 18 - 6462 - 13.05.2014 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, попадащ в отдел 141, „в" по ЛУП, одобрен със Заповед №. РД - 05 - 110 от 04.04.2012 година.на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, с цел изграждане на резервоар за питейна вода с вместимост 1000 м3.

 

2.Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да предприеме всички последващи законови процедури по промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии представляващ поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, целия с площ 2 471 кв.м, местност „Рила" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № 18 - 6462 - 13.05.2014 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, попадащ в отдел 141, „в" по ЛУП, одобрен със Заповед № РД - 05 - 110 от 04.04.2012 година на Директора на Регионална дирекция по горите - Кюстендил, с цел изграждане на резервоар за питейна вода с вместимост 1000 м3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       ИНЖ.САШО ИВАНОВ

                                                                                                         Кмет на Община Сапарева баня

 

 

 

 

 

 

 

Съгласувал  ......................................

                     Костадин Николов

                    Юрисконсулт на Община Сапарева баня  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: ......................................

                        арх.Д.Владимирова

                         Главен архитект  на  Община  Сапарева баня        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: ......................................

                        арх.Д.Владимирова

                         Главен архитект  на  Община  Сапарева баня