Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Служебни бележки за Решение № 10 и Решение № 11 , взето по Протокол № 4 / 18.03.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ   гр.САПАРЕВА  БАНЯ

гр.Сапарева баня - 2650  ул."Германея" № 1,  тел.:0707/ 2 33 78

             =================================================================

 

                                              С Л У Ж Е Б Н А   Б Е Л Е Ж К А

 

Днес 10.04.2015 год. долуподписаните длъжностни лица

1.Елена Димитрова Джоргова - Ст.спец."ТСУ" при ОбА Сапарева баня

2. Даниела Иванова Белчинска - Димитрова - Ст.спец."ТСУ" при ОбА Сапарева баня

съобщихме по реда на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чрез залепване на информационното таблото в Общинска администрация гр.Сапарева баня, Обявление, с което на заинтересованите лица е съобщено, че с Решение № 10, взето по Протокол № 4 / 18.03.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ - в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.32.38, местност „Света Богородица", землище гр.Сапарева баня, с Възложите Община Сапарева баня.

 

 

1......................./Елена Джоргова/      2..................../Д.Белчинска - Димитрова/

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ   гр.САПАРЕВА  БАНЯ

гр.Сапарева баня - 2650  ул."Германея" № 1,  тел.:0707/ 2 33 78

             =================================================================

 

                                              С Л У Ж Е Б Н А   Б Е Л Е Ж К А

 


Днес 10.04.2015 год. долуподписаните длъжностни лица

1.Елена Димитрова Джоргова - Ст.спец."ТСУ" при ОбА Сапарева баня

2. Даниела Иванова Белчинска - Димитрова - Ст.спец."ТСУ" при ОбА Сапарева баня

съобщихме по реда на чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чрез залепване на информационното таблото в Общинска администрация гр.Сапарева баня, Обявление, с което на заинтересованите лица е съобщено, че с Решение № 11, взето по Протокол № 4 / 18.03.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработването на проект на Подробен устройствен план - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ - в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.45.432, местност „Лаго", землище гр.Сапарева баня, с Възложите Община Сапарева баня.

 

 

1......................./Елена Джоргова/      2..................../Д.Белчинска - Димитрова/