Профил на купувачаПринтирай

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти – ЧОС , намиращи се в землището на община Сапарева баня, съгласно Заповед № РД-08- 246/20.05.2015г. на кмета на община Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 24а,ал.5 от ЗСПЗЗ; чл. 37,ал.3;чл.85,ал.1 от Наредба   за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Сапарева баня,Решение №6 от Протокол №4/18.03.2015г.  на Общински съвет Сапарева баня и Заповед № РД-08-246/20.05.2015г.  на кмета на община Сапарева баня            

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:


             І. Откривам публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост , намиращи се в землището на община Сапарева баня, област Кюстендил при следните условия:

             1. Наименование и местонахождение на обектите на търга:

              1.1. Поземлен имот с идентификатор № 023206    в местност  «Гръблите» в землището на с.Сапарево , целият с площ от 1 710 кв.м., ,начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята - шеста,АЧОС № 1104 / 10.02.2015 г./

                Начална годишна наемна цена 19лв. /декар  /деветнадесет лева/   или общо в размер на 32,49   лв./година  - /тридесет и два лева и четиридесет и девет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на 162.45 лв. /сто шестдесет и два лева и четиридесет и пет стотинки / .Размер на депозита за участие в търга - 16,25 лв./ шестнадесет лева и двадесет и пет стотинки /. Стъпка за наддаване -  2 лв. /  два лева/.  

 

              1.2. Поземлен имот с идентификатор № 023191    в местност  «Гръблите» в землището на с.Сапарево , целият с площ от 1 427кв.м., начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята  шеста  ,АЧОС № 1103/10.02.2015 г./

                Начална годишна наемна цена  19 лв. /декар  /деветнадесет  лева/   или общо в размер на  27,11 лв./година  - /двадесет и седем лева и единадесет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на 135,55 лв. /сто тридесет и пет лева и петдесет и пет стотинки / .Размер на депозита за участие в търга - 13,55 лв./ тринадесет лева и петдесет и  пет стотинки  /  . Стъпка за наддаване - 2  лв /два лева /.

 

              1.3. Поземлен имот с идентификатор № 023128   в местност  «Гръблите» в землището на с.Сапарево , целият с площ от 766 кв.м., ,начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята - шеста,АЧОС № 1102/10.02.2015г./

                Начална годишна наемна цена 19 лв. /декар  /деветнадесет  лева/   или общо в размер на 14,55  лв./година  - /четиринадесет лева и петдесет и пет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 72,75 лв. /седемдесет и два лева и седемдесет и пет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 7,27лв./ седем лева двадесет и седем стотинки /. Стъпка за наддаване -  1 лв./  един лев /.

1.4. Поземлен имот с идентификатор № 023100   в местност  «Гръблите» в землището на с.Сапарево , целият с площ от 477кв.м., ,начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята- шеста,АЧОС № 1101/10.02.2015 г./

                Начална годишна наемна цена 19 лв. /декар  /деветнадесет  лева/   или общо в размер на 9,06  лв./година  - /девет лева и шест стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 45,30 лв. /четиридесет и пет лева и тридесет   стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 4,53 лв./ четири лева и петдесет и  три стотинки /. Стъпка за наддаване -  1 лв./ един лев /.

 

1.5. Поземлен имот с идентификатор № 020035   в местност  «Търнова могила» в землището на с.Сапарево,целият с площ от 667кв.м., начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята - шеста,АЧОС  № 1100/10.02.2015г./

                Начална годишна наемна цена 19 лв. /декар  /деветнадесет  лева/   или общо в размер на 12,67  лв./година  - /дванадесет лева и шестдесет и седем стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 63,35лв. /шестдесет и три лева и тридесет и пет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 6,33лв./ шест лева и тридесет и три стотинки/. Стъпка за наддаване -  1 лв./ един лев /.

 

 

1.6. Поземлен имот с идентификатор № 20032   в местност  «Търнова могила» в землището на с.Сапарево, целият с площ от 3 898кв.м.,начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята -шеста, АЧОС № 1099/10.02.2015 г./

                Начална годишна наемна цена 19 лв. /декар  /деветнадесет  лева/   или общо в размер на 74,06 лв./година  - /седемдесет и четири лева и шест стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 370,30 лв. /триста и седемдесет лева и тридесет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 37,03 лв./ тридесет и седем лева и три стотинки /. Стъпка за наддаване -  4 лв./  четири лева   /.

 

1.7. Поземлен имот с идентификатор № 019003   в местност  «Търнова могила» в землището на с.Сапарево целият с площ от 2 956кв.м.,начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята - пета,АЧОС № 1098/10.02.2015 г./

                Начална годишна наемна цена 19 лв. /декар  /деветнадесет лева/   или общо в размер на 56,16лв./година  - /петдесет и шест лева и шестнадесет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 280,80лв. /двеста и осемдесет лева и осемдесет стотинки  /. Размер на депозита за участие в търга - 28,08 лв./ двадесет и осем лева и осем стотинки /. Стъпка за наддаване -  3 лв./ три лева  /.

 

1.8. Поземлен имот с идентификатор № 018271   в местност  «Под Бански път» в землището на с.Сапарево, целият с площ от 2 091кв.м.,начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята - шеста,АЧОС № 1097/10.02.2015 г./

                Начална годишна наемна цена 19 лв. /декар  /деветнадесет  лева/   или общо в размер на 39,73  лв./година  - /тридесет и девет лева и седемдесет и три стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 198,65 лв. /сто деветдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 19,86 лв./ деветнадесет лева и осемдесет и шест  стотинки /. Стъпка за наддаване -  2 лв./  два лева /.

 

1.9. Поземлен имот с идентификатор № 018269   в местност  «Под Бански път » в землището на с.Сапарево , целият с площ от 732кв.м.,начин на трайно ползване -  полска култура, категория на земята - шеста,АЧОС № 1096/10.02.2015 г./

                Начална годишна наемна цена 19 лв. /декар  /деветнадесет лева/   или общо в размер на 13,91  лв./година  - /тринадесет лева и деветдесет и една стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 69,55 лв. /шестдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 6,95лв./ шест лева и деветдесет и пет стотинки /. Стъпка за наддаване -  1 лв./ един лев /.

1.10. Поземлен имот с идентификатор № 018267   в местност  «Под Бански път» в землището на с.Сапарево , целият с площ от 2 467кв.м.,начин на трайно ползване -  полска култура,АЧОС № 1095/10.02.2015 г./

                Начална годишна наемна цена 19 лв. /декар  /деветнадесет  лева/   или общо в размер на 46,87лв./година  - /четиридесет и шест лева и осемдесет и седем стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 234,35 лв. /двеста тридесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 23,43 лв./ двадесет и три лева и четиридесет и три стотинки /. Стъпка за наддаване -  3 лв./ три лева /.

1.11. Поземлен имот с идентификатор № 016021   в местност  «Царевичарски път» в землището на с.Сапарево , целият с площ от 2 186кв.м., начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята - шеста,АЧОС № 1092/10.02.2015 г./

                Начална годишна наемна цена 20 лв. /декар  /двадесет  лева/   или общо в размер на 43,72  лв./година  - /четиридесет и три лева и седемдесет и две стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора за целия имот в размер на 218,60 лв. /двеста и осемнадесет лева и шестдесет стотинки/. Размер на депозита за участие в търга - 21,86 лв./ двадесет и един лева и осемдесет и шест стотинки /. Стъпка за наддаване -  3 лв./  три лева/.

 

              1.12. Поземлен имот с идентификатор №015116     в местност  « Търнова могила » в землището на село Сапарево , целият с площ от  2323кв.м.,начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята - шеста, АЧОС № 1091/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена    18лв. /декар  /осемнадесет лева /   или общо в размер на    41,81лв./година  - / четиридесет и един лева и осемдесет и една стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на   209,05лв. / двеста и девет лева и пет стотинки / .Размер на депозита за участие в търга -    20,90лв./ двадесет лева и деветдесет   стотинки /. Стъпка за наддаване -   3лв./  три лева  /.

 

              1.13. Поземлен имот с идентификатор № 015084    в местност  «  Търнова могила» в землището на село Сапарево , целият с площ от   3488кв.м.,начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята - шеста, АЧОС № 1090/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена   19 лв. /декар  /деветнадесет лева/   или общо в размер на   66,27 лв./година  - / шестдесет и шест лева и двадесет и седем стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  331,35 лв. /триста тридесет и един лева и тридесет и пет стотинки  / .Размер на депозита за участие в търга -  33,13 лв./  тридесет и три лева и тринадесет стотинки/. Стъпка за наддаване -  4 лв./ четири лева  /.

 

              1.14. Поземлен имот с идентификатор № 015038    в местност  « Търнова могила » в землището на село Сапарево , целият с площ от   1331кв.м., начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята - пета, АЧОС № 1089/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена   20 лв. /декар  / двадесет лева /   или общо в размер на   26,62лв./година  - / двадесет и шест лева и шестдесет и две стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на   133,10лв. /сто тридесет и три лева и десет стотинки  / .Размер на депозита за участие в търга -   13,31 лв./ тринадесет лева и тридесет и една стотинки /. Стъпка за наддаване -   2 лв./ два лева /.

 

1.15. Поземлен имот с идентификатор №014018     в местност  «  Ханчето» в землището на село Сапарево , целият с площ от   761кв.м.,  начин на трайно ползване -  овощна градина,категория на земята - шеста, АЧОС № 1088/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена    20лв. /декар  / двадесет лева /   или общо в размер на    15,22лв./година  - / петнадесет лева  и двадесет и две стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  76,10лв. / седемдесет и шест лева и десет стотинки / .Размер на депозита за участие в търга -    7,61лв./ седем лева и шестдесет и една стотинки /. Стъпка за наддаване -  1 лв./един лев/.

 

1.16. Поземлен имот с идентификатор №013043     в местност  «Ханчето  » в землището на село Сапарево , целият с площ от  948 кв.м., начин на трайно ползване -  овощна  градина ,категория на земята - шеста, АЧОС №1087/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена    19лв. /декар  / деветнадесет лева /   или общо в размер на    18,01 лв./година  - /осемнадесет лева и една стотинки  /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на   90,05лв. /деветдесет лева и  пет стотинки  / .Размер на депозита за участие в търга -    9лв./ девет лева /. Стъпка за наддаване -   1 лв./ един лев  /.

 

1.17. Поземлен имот с идентификатор №013035     в местност  « Ханчето » в землището на село Сапарево , целият с площ от   1721кв.м., начин на трайно ползване -  овощна градина ,категория на земята - шеста, АЧОС №1086/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена   19 лв. /декар  /деветнадесет лева/   или общо в размер на    32,70лв./година  - /тридесет и два лева и седемдесет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  163,50лв. /сто шестдесет и три лева и петдесет стотинки  / .Размер на депозита за участие в търга -    16,35лв./ шестнадесет лева и тридесет и пет стотинки /. Стъпка за наддаване -   2лв./ два лева /.

 

1.18. Поземлен имот с идентификатор №  010063   в местност  « Под малия  друм» в землището на село Сапарево , целият с площ от   1426кв.м., начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята - пета, АЧОС №1085/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена    21лв. /декар  / двадесет и един лева/   или общо в размер на    29,95лв./година  - /двадесет и девет лева и деветдесет и пет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  149,75лв. / сто   четиридесет и девет лева  и седемдесет и пет стотинки/ .Размер на депозита за участие в търга -    14,97лв./  четиринадесет лева и деветдесет и седем стотинки/. Стъпка за наддаване -   2 лв./   два лева/.

 

1.19. Поземлен имот с идентификатор №010044    в местност  «Под малия друм  » в землището на село Сапарево , целият с площ от  3000кв.м.,начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята - шеста, АЧОС № 1084/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена    21лв. /декар  /двадесет и един лева  /   или общо в размер на    63лв./година  - /шестдесет и три лева  /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  315,00лв. /триста и петнадесет лева  / .Размер на депозита за участие в търга -    31,50лв./ тридесет и един лева и петдесет стотинки /. Стъпка за наддаване -  4лв./  четири лева  /.

 

1.20. Поземлен имот с идентификатор № 010032    в местност  «  Под малия друм» в землището на село Сапарево , целият с площ от   475кв.м.,начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята - шеста, АЧОС № 1083/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена    19лв. /декар  / деветнадесет лева /   или общо в размер на    9,03 лв./година  - / девет лева и три стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на 45,15 лв. / четиридесет и пет лева и петнадесет стотинки / .Размер на депозита за участие в търга -    4,51лв./ четири лева и петдесет и една  стотинки /. Стъпка за наддаване -  1 лв. /един лев  /.

 

1.21. Поземлен имот с идентификатор №003023     в местност  «  Боневица» в землището на село Сапарево , целият с площ от  329 кв.м., начин на трайно ползване -  полска култура,категория на земята - девета, АЧОС № 1082/10.02.2015г.

                Начална годишна наемна цена    19лв. /декар  / деветнадесет лева /   или общо в размер на    6,25лв./година  - / шест лева и двадесет и пет стотинки /. Начална наемна цена за целия срок на договора  за целия имот в размер на  31,25лв. / тридесет и един лева и двадесет и пет стотинки / .Размер на депозита за участие в търга -    3,12лв./три лева  и дванадесет стотинки  /. Стъпка за наддаване -   1лв./  един лев /.

 

          2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/   години, считано от датата на подписване на договора.

          3. Размер на депозита -10% от началната тръжна цена на имота. Краен срок за внасяне на депозита -   11.06.2015г. -  17:00 часа   по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF. Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг -18.06.2015г. - 17:00 часа.

            Забележка:  За всеки отделен имот за който участникът е заявил участие следва да бъде внесен съответния депозит,описан в т. I от  Заповед №РД-08-246/20.05.2015г.  на кмета на община Сапарева баня.                                                      

          4. Срок  за закупуване на тръжна документация -  11.06.2015г.,16:00 часа.

Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 150 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

          5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 11.06.2015г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           6. Срок за извършване на оглед на имота - всеки работен ден от  21.05.2015г. - 11.06.2015г. от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

           7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния имот следва да внесе авансово цялата  дължима   сума за  периода на наем  от 1 /една/ година преди подписване на договора  с общината.

                В едномесечен срок, считано  от изтичане на  1 година от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за втората година от срока на договора.

                В едномесечен срок, считано  от изтичане на  2 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  третата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  3 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за  четвъртата  година от срока на договора.

В едномесечен срок, считано  от изтичане на  4 години от датата на подписване на договора, наемателят следва да внесе дължимата сума за   петата година от срока на договора.

           8. Място,ден и час на провеждане на търга:  12.06.2015г. / петък/ от 10:00 часа в сградата на общината,етаж 3,зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 19.06.2015г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината,етаж 3,зала на общински съвет град Сапарева баня.

10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 11.06.2015г.,16:00 часа                                

            11. Срок за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - всеки работен ден от 15.06.2015г.- 18.06.2015г. от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, като направите заявка предварително за деня и часа.

           12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  18.06.2015г., 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контакт : Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1, Тел:0707/23378, факс: 0707/23480 лица  за контакт: инж. Радка Георгиева - зам. кмет „СДКЕИ" , вътр. 208 и Костадин Николов - юрисконсулт- вътр.228