Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.05.2015 г./сряда/ от 10.15 часа

  Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

П О К А Н А

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на ОбС на 27.05.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

Дневен ред:

 

1.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 103-77-78 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-69/20.05.2015 г.

 

2.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 229-272-273-274 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-68/20.05.2015 г.

 

3.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват УПИ Х-2538 и УПИ І в кв.99 по плана на гр.Сапарева баня.Изх.№ Д-67/20.05.2015 г.

 

4.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: : Промени в годишна програма за управление на имоти-общинска собственост за 2015 г.Изх.№ Д-76/21.05.2015 г.

 

5.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване. Изх.№ З-658-1/20.05.2015 г.

 

6.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот - частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.Изх.№ З-658-2/20.05.2015 г.

 

7.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.Изх.№ Д-70/20.05.2015 г.

 

8.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост.Изх.№ Д-66/20.05.2015 г.

 

9.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Пашата на селскостопански животни в горските територии - общинска собственост.Изх.№Д-71/20.05.2015 г.

 

10.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия.Изх.№ Д-51-1/20.05.2015 г.

 

11. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Ползване на дървесина от Общинска горска територия.Изх.№ Д-74/21.05.2015 г.

 

12.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/.Изх.№З-1313-1/11.05.2015 г.

 

13.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на Проект за подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/.Изх.№З-663-3/20.05.2015 г.

 

14.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание,  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура извън границите  на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура, във връзка с изграждане на обект: Производствена сграда с предназначение „Печатница", находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.46.56 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 467 от 28.11.2013 година на Началник Служба по геодезия, картография и кадастър - Кюстендил, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасе за проектиране с Решение № 4 от 10.12.2010 година, точка ІІ.17 от Протокол № 4 от 10.12.2010 година и Решение № 6 от 25.10.2011 година, точка ІІ.17 от Протокол № 6 от 25.10.2011 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил и за който има Одобрен проект № 53 от 08.09.2014 година и издадено Разрешение за строеж № 45 от 08.09.2014 година на Главния архитект на Община Сапарева баня. Изх.№ З-656-1/18.05.2015 г.

 

15. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване  на  задание,  разрешаване  изготвянето  на  проект за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура, във връзка с изграждане на обект: „Водоснабдяване на гр.Сапарева баня - квартал «Висока зона», за който има Одобрен проект № 3 от 29.01.2015 година и издадено Разрешение за строеж № 5 от 29.01.2015 година на Главния архитект на Община Сапарева баня. Изх.№ Д-72-1/21.05.2015 г.

 

16.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) -- План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.22.229, местност "Блатски път", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София.Изх.№  З-647-1/21.05.2015 г.

 

17.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Приемане на анализ на потребностите от социални услуги на ниво община.Изх.№ Д-73/21.05.2015 г.

 

18.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2014 г.Изх.№ Д-75/21.05.2015 г.

 

19.Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот-частна общинска собственост.Изх.№ П-104-1/03.02.2015 г.

 

20. Докладна записка от инж. Сашо Кирилов Иванов - Кмет на община Сапарева баня - ОТНОСНО: Отпускане на парични средства за новородено дете. Изх.№ Д-77/22.05.2015 г.

 

21. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:................................

                                        /П.ЧУЧУГАНОВ/