Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-199/22.04.2015 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхвата на УПИ, парцел ІХ-2772, кв.110 по рег. план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.53


ОБЯВЛЕНИЕ

 

      Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /АПК/ обявява на Верка Кирилова Вардарова с постоянен адрес: гр.Самоков, ул. „Иречек" №8А, Стефан Петров Алексиев с постоянен адрес гр.София, ж.к. „Младост 3" №327, вх.4 ет.2 ап.108, Иван Стефанов Стефанов с постоянен адрес: гр.София ж.к. „Овча купел" №32, вх.А, че със Заповед № РД-08-199/22.04.2015 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 2720, кв.110 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.53 по кадастралната карта /КК/ на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:

            - Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ разделянето на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 2770, кв.110 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.601.53 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота с номера ІХ-2770, кв.110 и с проектен идентификатор 65365.601.1003 и ХІ-2770, кв.110 и с проектен идентификатор 65365.601.1004, и отреждането им от „За жилищно строителство" в  „За обществено обслужване".

            - Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІХ-2770 и ХІ-2770, кв.110 по плана на гр.Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Плътност на застрояване - 60%

            - Интензивност на застрояване Кинт - 1,6

            - Етажност /Височина/ - 1 - 4  / 3-12,50 м /

            - Минимална озеленена площ - 40 %

и установяване на свързано основно застрояване по вътрешната регулационна линия между новообразуваните урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІХ-2770 и ХІ-2770, кв.110 по плана на гр.Сапарева баня, с проектни идентификатори 65365.601.1003 и 65365.601.1004 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с цел изграждане на „Къщи за настаняване на туристи".

          Възложител: Иванка Георгиева Евстратиева.

 

        На оснoвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат осонование могат да направят писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.